Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Administrator: Lookrative sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000784606, posiadająca NIP: 9571115586 oraz REGON: 383274309, prowadząca Sklep;
 2. Konto: konto założone przez Użytkownika w Sklepie, zgodnie z warunkami § 4 Regulaminu, chronione nadanym przez Użytkownika loginem i hasłem;
 3. Newsletter: Usługa polegająca na nieodpłatnym wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Administratora lub jego partnerów handlowych;
 4. Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Sklep: strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.tintwatches.com pozwalająca Użytkownikom na zamawianie zegarków i innych towarów prezentowanych przez Administratora;
 6. Urządzenie: komputer osobisty, smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem, które umożliwia korzystanie ze Sklepu;
 7. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu,
  2. zasady składania zamówień,
  3. prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu,
  4. zasady uiszczania przez Użytkownika ceny za zamówione towary,
  5. uprawnienia konsumenckie Użytkownika oraz zasady rozpatrywania reklamacji.
 2. Z chwilą rejestracji lub dokonania zakupu bez rejestracji w Sklepie Użytkownik musi zaakceptować niniejszy regulamin.
 3. Informacje o towarach wyświetlane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3. Wymagania techniczne. Usługi elektroniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest:
  1. urządzenie końcowe (np. komputer, smartfon) z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową typu:
   • Internet Explorer w wersji minimum 11 lub Microsoft Egde w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym
   • Chrome w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym
   • Mozilla Firefox w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym,
   • Opera w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym,
   • Safari w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym,
   • Chrome w wersji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnych iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku,
   • Safari w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku,
   • Opera w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku;
  2. posiadanie indywidualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies w urządzeniu końcowym używanym do korzystania ze Sklepu.
 2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem połączenia ze Sklepem lub skorzystania ze Sklepu ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 3. Administrator dokłada starań by usługi świadczone w ramach Sklepu stały na najwyższym poziomie. Administrator nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Sklepu, w tym w przerwy w działaniu Sklepu, wynikające w szczególności z:
  • naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezgodnej z prawem działalności osób trzecich;
  • udostępniania przez Użytkownika danych służących do logowania do jego Konta osobom trzecim,
  • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub z nieprawidłowej konfiguracji urządzenia końcowego lub oprogramowania Użytkownika,
  • działania siły wyższej.
 6. W przypadku Użytkowników posiadających założone w Sklepie Konto, rezygnacja z posiadania Konta jest możliwa w każdym momencie, poprzez wybranie opcji „usuń konto” lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia konta.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika na stronę Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, w tym w szczególności naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, jak również treści mogących wprowadzać w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu przez Użytkowników w innych celach, niż jego przeznaczenie, w szczególności w celach reklamowych, rozsyłania spamu, itp.

§ 4. Procedura rejestracji Użytkownika. Zakładanie Konta

 1. W celu pełnego korzystania z możliwości oferowanych przez Sklep Użytkownik może założyć Konto.
 2. Założenie Konta uzależnione jest od akceptacji postanowień Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu.
 3. Podczas zakładania Konta Użytkownik proszony jest o podanie swoich danych obejmujących:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania/adres siedziby,
 4. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami (Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), podczas zakładania Konta oprócz danych wymienionych w ust. 4 powyżej należy wskazać również:
  • firmę (nazwę) przedsiębiorstwa,
  • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) lub odpowiednio zagraniczny numer identyfikacji podatkowej.
 5. Użytkownik ustala hasło, które wraz z loginem (którym domyślnie jest adres e-mail podany przy rejestracji) będzie służyć do logowania się do Konta.
 6. Minimalną liczbę i rodzaj znaków składających się na hasło określa Administrator.
 7. Użytkownik posiadający Konto ma prawo do zmiany swoich danych w każdym momencie za pomocą panelu „Moje konto”. Zmiana danych w ten sposób nie wpływa na warunki realizacji zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany (tzn. zamówienia będą wysyłane na adres widniejący na Koncie w chwili składania zamówienia).
 8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych niezbędnych do logowania (w szczególności hasła) w tajemnicy. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta w Sklepie jest Użytkownik, przy przy czym hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

§ 5. Procedura zakupu

 1. Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia na zakup towarów ze Sklepu mogą składać Użytkownicy posiadający założone Konto oraz Użytkownicy nieposiadający Konta.
  2. Do złożenia zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta konieczne jest podanie przez tego Użytkownika danych wskazanych w § 4 ust. 3 (oraz – w zależności od rodzaju Użytkownika – danych wskazanych w § 4 ust. 4) za pomocą formularza internetowego udostępnianego na stronie internetowej Sklepu, akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Sklepie.
  3. Zamówienia na towary dostępne w aktualnej ofercie mogą być dokonywane na stronie Sklepu. W tym celu Użytkownik wybiera zamawiane produkty widniejące w Sklepie przy użyciu opcji „Do koszyka” lub „Kup teraz”. W przypadku wyboru opcji „Kup teraz”, Użytkownik zostaje przekierowany do okna „Twoje Zamówienie”. W przypadku dodawania towarów do koszyka, po wejściu do koszyka Użytkownik może wybrać opcję „Złóż zamówienie”. Następnie Użytkownik wypełnia formularz online, w którym wskazuje swoje dane, wybiera sposób zapłaty oraz dostawy. W przypadku Użytkowników zalogowanych, dane uzupełniane są automatycznie, a Użytkownik może je zmodyfikować. W celu ostatecznego zatwierdzenia zamówienia Użytkownik wybiera opcję „Zamawiam i płacę”.
  4. Użytkownik po wybraniu zamawianych towarów, wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
  5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Użytkownika ujawniony na Koncie Użytkownika lub podany przy składaniu zamówienia bez rejestracji.
  6. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem on-line, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu uiszczenia ceny za zamówiony towar.
  7. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in.:
   • pełne dane adresowe Administratora i Użytkownika,
   • określenie zamówionego towaru,
   • numer zamówienia przydzielony przez Administratora,
   • cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym udzielone rabaty, a także należne podatki),
   • zasady zapłaty ceny albo potwierdzenia jej zapłaty,
   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni wraz ze wzorem formularza odstąpienia dla Użytkowników, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
   • informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
  8. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem. Brak otrzymania potwierdzenia zamówienia może oznaczać, że zamówienie nie zostało prawidłowo złożone, w związku z czym może nie zostać ono zrealizowane, ponieważ nie doszło do zawarcia umowy.
 2. Cena
  1. Na stronie Sklepu widnieją aktualne ceny towarów dostępnych w Sklepie.
  2. Ceny są podane w złotych polskich (PLN).
  3. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  4. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane osobno. Koszt wybranej formy wysyłki jest podawany przed złożeniem zamówienia.
  5. W przypadku zamówień wysyłanych poza terytorium Unii Europejskiej, mogą zostać doliczone cła oraz inne obciążenia podatkowe lub podobne, należne służbom celnym czy też władzom kraju, do którego towar jest wysyłany. Jeżeli nie są Państwo pewni co do istnienia dodatkowych obowiązków i opłat, Administrator sugeruje skontaktowanie się przez Państwa z lokalnymi władzami celnymi lub podatkowymi.
  6. Administrator może udzielić różnym Użytkownikom różnych rabatów od cen detalicznych zgodnie z aktualnymi informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. Rabaty nie sumują się.
  7. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 3. Termin i forma płatności. Sposób dostawy
  1. Administrator udostępnia poszczególnym kategoriom Użytkowników różne formy płatności, a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia. Podstawowymi formami płatności są:
   • przelew on-line, realizowany za pośrednictwem PayU S. A.,
   • płatność za pomocą PayPal.
  2. Wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy towaru Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  3. Płatności są dokonywane w złotych polskich (PLN).
 4. Anulowanie zamówienia
  1. Zamówienie złożone przez Użytkownika powinno być opłacone niezwłocznie. W przypadku problemów z dokonaniem płatności, płatność powinna być dokonana w terminie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli problem powtarza się, należy skontaktować się z Administratorem.
  2. Zamówienia nie opłacone w terminie płatności określonym powyżej nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu.
 5. Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi w chwili potwierdzenia przez Administratora złożenia zamówienia przez Użytkownika, które następuje poprzez wysłanie do Użytkownika e-maila. Od tej chwili Administrator zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Użytkownik do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.
  2. Administrator jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru bez wad.
 6. Faktury VAT
  1. Każda sprzedaż towarów zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia.
  2. Faktura VAT zostanie dostarczona pocztą elektroniczną, po otrzymaniu przez Administratora płatności za złożone zamówienie.
 7. Koszty wysyłki
  1. Aktualna informacja o kosztach wysyłki podawana jest na stronie Sklepu lub w formularzu zamówienia.
  2. Koszty wysyłki ponosi Użytkownik, chyba że co innego wynika z treści wyświetlanej na stronie Sklepu. Koszt wysyłki może ponosić Administrator, jeżeli łączna wartość złożonego zamówienia przekroczy kwotę podaną na stronie Sklepu,  uprawniającą do darmowego dostarczenia zamawianego towaru.
 8. Terminy realizacji zamówień
  1. Administrator dąży do niezwłocznego realizowania złożonych zamówień. Prawidłowo złożone i opłacone zamówienia są realizowane (wysyłane) w ciągu 3 dni roboczych od chwili prawidłowego złożenia zamówienia.
  2. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich UPS/DPD/DHL. Aktualne informacje o orientacyjnych terminach wykonywania doręczeń oraz ich koszcie wyświetlają się w procesie składania zamówienia w Sklepie.
  3. W przypadku dostawy produktów na terytorium Polski, zamówione towary są dostarczane nie później, niż w ciągu 30 dni od chwili prawidłowego złożenia zamówienia. Zazwyczaj doręczenie towaru na terytorium Polski trwa 1-5 dni roboczych od chwili wysłania towaru.
  4. W przypadku dostawy produktów na terytorium Unii Europejskiej, zamówione towary są dostarczane nie później, niż w ciągu 45 dni od chwili prawidłowego złożenia zamówienia. Zazwyczaj doręczenie towaru na terytorium Unii Europejskiej trwa 3-10 dni roboczych od chwili wysłania towaru.
  5. W przypadku dostawy produktów na terytorium reszty świata, zamówione towary powinny zostać dostarczone w ciągu 60 dni od chwili prawidłowego złożenia zamówienia. Dostawy przesyłek międzynarodowych poza Europę mogą potrwać nawet kilka tygodni od chwili wysyłki. Towar może być dostarczony szybciej, ale jeśli towar jeszcze nie dotarł, Administrator prosi odczekać co najmniej miesiąc po wysyłce, zanim skontaktuje się z obsługą Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dostarczać towary w przewidywanych ramach czasowych, jednak czasami zdarzają się opóźnienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu produktów poza terytorium Europy w przewidywanych ramach czasowych ani za niedostarczenie produktów. Po wysyłce produktów odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku.
  6. Status realizacji zamówienia dostępny jest do wglądu w panelu „Moje Konto” dostępnym wyłącznie po zalogowaniu się przez Użytkowników, którzy założyli Konto przed złożeniem danego zamówienia.
  7. W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, Administrator prosi Użytkownika o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub e-mailową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Użytkownik.

§ 6. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie osób fizycznych pochodzących z terytorium Unii Europejskiej, nabywających towary w Sklepie w charakterze konsumentów.
 2. Osoba będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, może odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar bez względu na przyczynę w terminie 14 dni od daty doręczenia jej przesyłki zawierającej zamówiony towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • e-mailem pod adresem: contact@tintwatches.com;
  • listownie pod adresem: LOOKRATIVE sp. z o. o., ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili dostarczenia zamawianego towaru Użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej, niż przewoźnik.
 4. Administrator niezwłocznie potwierdzi drogą e-mailową otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Administratorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Towar należy odesłać pod adresem: LOOKRATIVE sp. z o. o., ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska, z dopiskiem „odstąpienie”.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. W razie odstąpienia od umowy i zwrotu towarów płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik (co do zasady – przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności). Płatność zostanie zwrócona przez Administratora nie później, niż w terminie 14 dni od skutecznego odstąpienia od umowy. W przypadku braku możliwości zrealizowania zwrotu w ten sam sposób, w jaki zapłacono, płatność zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany w formularzu odstąpienia. W przypadku braku numeru rachunku bankowego albo innych problemów z wykonaniem zwrotu, Administrator zwróci się e-mailowo do Użytkownika o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona płatność. Administrator nie odpowiada za skutki wskazania błędnego lub niewłaściwego numeru rachunku bankowego do zwrotu.
 10. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem Użytkownikowi płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Użytkownika od umowy, które obowiązany jest ponieść:
  • jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, od którego zakupu odstąpił.

§ 7. Reklamacje zamówionych towarów

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych towarów, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 4 pkt 1-6 Regulaminu.
  2. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem contact@tintwatches.com (wpisując w temacie: „reklamacja towaru”). Reklamacje pisemne oraz reklamowany towar należy wysyłać pod adres: LOOKRATIVE sp. z o. o., ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska, z dopiskiem „reklamacja towaru”.
  3. Przy składaniu reklamacji, Użytkownik (osoba zwracająca towar) powinna wskazać, czy ma zamiar skorzystać z uprawnień w ramach gwarancji czy w ramach rękojmi.
  4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia/wykrycia wady; oraz (ii) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie powyższych informacji ułatwi i przyspieszy Administratorowi rozpatrzenie reklamacji. Powyższe wymogi stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Reklamacji na zasadach rękojmi przy sprzedaży podlegają wady fizyczne towaru, polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   • posiada wady fabryczne,
   • posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu,
   • jest niekompletna,
   • jest niezgodna z treścią zamówienia.
  6. W przypadku uznania reklamacji, Administrator wymieni wadliwy towar na inny, pełnowartościowy, a w przypadku wyczerpania zapasów Administrator zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru.
  7. Administrator dokłada starań, aby udzielać odpowiedzi na otrzymane reklamacje niezwłocznie. W przypadku reklamacji pochodzących od Użytkowników będących konsumentami, Administrator udziela odpowiedzi nie później, niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji zgodnie z art. 5615 Kodeksu cywilnego. W pozostałych przypadkach Administrator, według posiadanych możliwości, dąży do udzielania odpowiedzi na wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni, a w wyjątkowych sytuacjach, z uwagi na skomplikowany charakter reklamacji, Administrator może wydłużyć termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni, uprzednio informując o tym kupującego.
  8. W przypadku wysyłki towaru w celu zrealizowania reklamacji na zasadzie rękojmi poza terytorium Polski, a na terytorium Unii Europejskiej, należy uprzednio skontaktować się z Administratorem i uzgodnić koszt wysyłki reklamowanego towaru do Administratora. Administrator może podjąć decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji bez konieczności odsyłania wadliwego towaru (np. w oparciu o przesłane zdjęcia wadliwego towaru). W przypadku zasadnych reklamacji na terytorium Unii Europejskiej, Administrator zwraca koszty wysyłki towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji wysyłki.
  9. W przypadku wysyłki towaru w celu zrealizowania reklamacji na zasadzie rękojmi poza terytorium Unii Europejskiej, koszty transportu towaru w obie strony będą obciążały podmiot składający reklamację.
 2. Reklamowanie towaru uszkodzonego w trakcie transportu
  1. W przypadku, gdy doręczona paczka z towarem będzie nosiła znamiona uszkodzenia, to znaczy: zgniecenia, rozerwania, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, innego przerwania ciągłości opakowania, Administrator zwraca się z prośbą o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. Następnie, Administrator prosi o powiadomienie go o zaistniałej sytuacji pod adresem e-mail contact@tintwatches.com.
  2. W przypadku gdy doręczona przesyłka z towarem nie miała widocznych śladów uszkodzenia, lecz jej zawartość była uszkodzona lub towar nie był kompletny – Administrator prosi o kontakt pod adresem e-mail contact@tintwatches.com.
  3. Administrator przypomina, że Użytkownik nabywający w Sklepie towary w charakterze konsumenta, ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności doręczyciela po odebraniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Użytkownik powinien sporządzić pisemny protokół z doręczycielem, w którym opisze uszkodzenia lub braki towaru. Brak sporządzenia protokołu nie oznacza, że Użytkownik będący konsumentem straci uprawnienie do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową). Protokół będzie jednak pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji. W przypadku braku sporządzenia protokołu w sytuacjach opisanych powyżej, po stronie Użytkownika – Konsumenta pozostaje obowiązek udowodnienia, że paczka z towarem dotarła uszkodzona lub niekompletna.
 3. Postanowienia szczególne – błędne złożenie zamawianego produktu
  1. Towary oferowane w Sklepie (zegarki) cechują się konstrukcją modułową. Oznacza to, że w produktach możliwe jest wymienianie poszczególnych elementów/podzespołów. Jednakże, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktów powstałe w wyniku nieprawidłowego złożenia produktu przez Użytkownika lub osoby trzecie, czy też w wyniku prób złożenia produktu w sposób niezgodny z instrukcją, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej wymiany elementów/podzespołów produktu.
  2. W przypadku wątpliwości odnośnie metod prawidłowego składania produktów i wymiany ich elementów/podzespołów, posiadacz produktu może skontaktować się z Administratorem z prośbą o wyjaśnienie w zakresie prawidłowych metod składania produktów. Alternatywnie, Administrator sugeruje powierzenie złożenia produktu/wymianę jego elementów/podzespołów podmiotom w tym wyspecjalizowanym (zakładom zegarmistrzowskim).
 4. Postanowienia szczególne – reklamacje Użytkowników niebędących konsumentami
  1. Niniejszy fragment Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników nie będących konsumentami.
  2. Z chwilą wydania przez Administratora zamówionego towaru przewoźnikowi przechodzą na Użytkownika nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z zamówionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Administrator w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  3. W razie przesłania towaru do Użytkownika za pośrednictwem przewoźnika Użytkownik nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za towar wobec Użytkownika nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  5. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży towaru, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

§ 8. Gwarancja

 1. Administrator udziela dwuletniej gwarancji liczonej od daty sprzedaży na zakupiony przez Użytkownika towar, w zakresie i na zasadach opisanych poniżej.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku towarów nabytych w Sklepie przez Użytkowników będących osobami fizycznymi w charakterze konsumentów.
 3. Gwarancja obowiązuje na produkt w przypadku, w którym nie dokonywano w nim żadnych zmian czy też modyfikacji, w tym nie podejmowano prób wymiany jego elementów – w tym nawet elementów wymiennych wynikających z modułowej konstrukcji produktu, jak również nie podejmowano próby wymiany baterii.
 4. Reklamacje z powołaniem się na gwarancję można składać pocztą elektroniczną pod adresem contact@tintwatches.com (wpisując w temacie: „reklamacja towaru - GWARANCJA”). Reklamacje pisemne oraz reklamowany towar należy wysyłać pod adres: LOOKRATIVE sp. z o. o., ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska, z dopiskiem „reklamacja towaru - GWARANCJA”.
 5. Odpowiedzialność Administratora z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z uwagi na działanie czynników zewnętrznych (np. uszkodzeń mechanicznych, zadrapań, pęknięcia szybki/ekranu, itp.).
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z uwagi na zamoczenie lub zalanie produktu.
 8. Gwarancja obowiązuje na terytorium wszystkich krajów świata.
 9. W przypadku wysyłki towaru w celu zrealizowania gwarancji spoza terytorium Polski, koszty wysyłki będą obciążały podmiot składający reklamację.
 10. W celu skorzystania z gwarancji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu produktu.
 11. Uprawnienia z gwarancji obejmują żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad.
 12. Zakres gwarancji opisany jest także w karcie gwarancyjnej wysyłanej klientowi drogą e-mailową w momencie zakupu.
 13. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego (Użytkownika) wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 14. Administrator dokłada starań, aby rozpatrzyć reklamacje z powołaniem się na gwarancję niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

§ 9. Reklamacje dotyczące strony internetowej Sklepu

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem contact@tintwatches.com (wpisując w temacie „reklamacja sklepu internetowego”) lub pisemnie pod adresem: LOOKRATIVE sp. z o. o., ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska, z dopiskiem „reklamacja sklepu internetowego”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Powyższe zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Usługa Newsletter

 1. Użytkownik Sklepu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających informacje o promocjach, porady, artykuły oraz powiadomienia związane z aktualną działalnością Administratora lub jego parterów handlowych.
 2. Udzielenie zgody na otrzymywanie Newslettera nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym (tzw.: „check-box”).
 3. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypełniając odpowiedni formularz dostępny na koncie Użytkownika. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest również po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść Newslettera.
 5. Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie Newslettera w trakcie procesu rejestracji, będzie mógł zamówić tę usługę w późniejszym terminie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu dostępnym na swoim Koncie w zakładce „Newsletter” lub poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie właściwych zgód na przeznaczonym do tego miejscu na stronie Sklepu.

§ 11. Własność intelektualna Administratora

 1. Zasoby i cała pozostała zawartość Sklepu, w tym interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych składających się na stronę internetową Sklepu stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na stronie Sklepu lub z niej pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji. Powyższe zastrzeżenie nie wyklucza nieodpłatnego zastosowania zdjęć towarów widniejących w Sklepie w celu ich reklamy lub promocji przez osoby trzecie.
 3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących ze Sklepu wymaga uprzedniej zgody Administratora wyrażonej co najmniej w formie e-mail, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie ostatnie powyżej.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Sklepie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi (zarówno rejestrujących konto w Sklepie, jak i dokonujących zakupów bez rejestracji), jak również osób odwiedzających stronę internetową sklepu, jest Lookrative sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań (Administrator).
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszystkich podmiotów korzystających ze strony internetowej Sklepu. W szczególności Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa. Ponadto, Administrator przy przetwarzaniu danych postępuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO").
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Załączniku do Regulaminu – Polityce Prywatności.

§ 13. Zmiany regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie możłiwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest z uwagi na zmianę przepisów prawa lub warunków realizacji świadczonych usług w ramach Sklepu, w tym także ze względu na zmiany organizacyjne lub biznesowe u Administratora.
 2. Użytkownika wiąże Regulamin w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji w Sklepie, a w przypadku zmiany treści Regulaminu - w treści zaakceptowanej przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wejściu w życie zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 3. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na warunki świadczenia w ramach Sklepu usług zamówionych i opłaconych przed wejściem w życie ww. zmian.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Administrator stwierdzi, że uprawnienia dostępu do Konta Użytkownika zostały przekazane osobie trzeciej lub Użytkownik dopuści się innego naruszenia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Konta oraz wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia sprawy, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości, będzie uprawniony do usunięcia Konta. O zablokowaniu Konta Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 2. Administrator dokłada starań by usługi świadczone w ramach Sklepu stały na najwyższym poziomie. Administrator nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika.
 4. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na podstawie Regulaminu jest siedziba Administratora.
 6. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 pkt 6 Regulaminu, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania postanowień Regulaminu, w tym zawieranych na jego podstawie umów, będzie sąd ustalony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl