Polityka prywatności

Polityka prywatności określa w jaki sposób Lookrative sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań (zwana dalej „Administratorem”) przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.tintwatches.com (zwanego dalej „Sklepem”) a także przedstawia uprawnienia, które przysługują w związku z tym przetwarzaniem na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. Prezentujemy także informacje o plikach cookies i innych narzędziach stosowanych podczas korzystania ze Sklepu.

Lookrative sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych.

1. Wprowadzenie

Podczas korzystania ze Sklepu dochodzi do wymiany różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i serwerem Sklepu. Wśród tych informacji mogą być także dane osobowe. Są one przetwarzane w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania stron Sklepu, w tym także do jego optymalizacji lub do wyświetlania odpowiednich reklam.

Dla uniknięcia wątpliwości wskazujemy, iż pojęcie danych osobowych dotyczy wyłącznie osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego też niniejsze zasady dotyczą wyłącznie osób fizycznych.

2. Wyświetlanie Sklepu. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu

W przypadku wszystkich Użytkowników Sklepu, w tym nieposiadających Konta w Sklepie, dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia połączenia się przez Użytkownika ze Sklepem, umożliwienia prawidłowego wyświetlania Sklepu w urządzeniu końcowym, zapewnienia możliwości korzystania ze Sklepu, zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu, prowadzenia statystyk i dokonywania analiz w celu rozwoju i poprawy jakości usług oferowanych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest uzasadniony interes wynikający z wymienionych wyżej celów przetwarzania danych, jakim jest w szczególności możliwość prawidłowego wyświetlania Sklepu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Powyższe dane są przechowywane przez okres potrzebny do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Dane zapisywane w tzw. sesyjnych plikach cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu przez Państwa wizyty w Sklepie. Pozostałe dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Sklepu a także czas niezbędny do realizacji prawnych obowiązków nałożonych na Administratora, jako administratora Sklepu – nie dłużej jednak, niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub wycofania zgody, o ile przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody.

Dane mogą być przechowywane dłużej, jeżeli zostaną zanonimizowane. Zanonimizowane informacje mogą być wykorzystywane w dalszym ciągu m. in. w celu usprawnienia funkcjonalności Sklepu, zwiększeniu jego bezpieczeństwa, bez ograniczeń czasowych.

Wykorzystywane przez nas dane dotyczące korzystania ze Sklepu, to m. in. adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym uruchomiono Sklep, data i godzina wejścia, dane o wykorzystywanym urządzeniu, przeglądarce i dane o systemie operacyjny urządzenia końcowego wraz z nazwą operatora internetowego, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie odwiedzonych stron w ramach Sklepu.

Wszelkie dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.

3. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkowników posiadających Konto w Sklepie

Użytkownik może założyć w Sklepie Konto (więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie Sklepu Internetowego Tint Watches.). Założenie Konta przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dzięki której Użytkownik może w pełni korzystać z możliwości Sklepu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi założenie Konta w Sklepie.

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia przez Administratora usług i realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem na mocy Regulaminu Sklepu Internetowego Tint Watches. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez okres obowiązywania umowy zawartej między Użytkownikiem a Administratorem, w tym do czasu posiadania Konta w Sklepie.

4. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i składaniem zamówień

W wyniku złożenia przez Użytkownika zamówienia w Sklepie i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Administratora, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie.

Dane Użytkownika są w takiej sytuacji przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usług i realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem na mocy Sklepu Internetowego Tint Watches, w tym do dokonywania rozliczeń. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez okres obowiązywania i niezbędny do wykonania umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem.

W przypadku wystawiania faktur i sporządzania innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa, dane zawarte w tych dokumentach przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem określonym w przepisach podatkowych. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych.

5. Przetwarzanie danych kontaktowych

Użytkownicy, jak również osoby trzecie, mogą kontaktować się z Administratorem. Dane osobowe otrzymane od Państwa w wyniku kontaktu z Administratorem zachowane są w poufności. Są one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z określonym w zapytaniu celem, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes polega w tym wypadku na tym, aby możliwe było odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia, jako Użytkowników Sklepu. Dane te będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu złożenia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu lub, w zależności od przypadku, przez czas potrzebny do ustalenia i obrony roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania może uniemożliwić skontaktowanie się z Państwem i udzielenie odpowiedzi.

6. Wysyłka wiadomości handlowych. Newsletter

Jeżeli podczas zakładania Konta w Sklepie lub podczas zapisywania się do newslettera wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe w celu wysyłania na wskazany przez Państwa adres e-mail informacji handlowych dotyczących swojej działalności oraz usług oferowanych przez Administratora.

W powyższym przypadku dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie działalności marketingowej dotyczącej działalności i usług własnych oraz osób trzecich. Dane będą przetwarzane na tej podstawie do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub do czasu usunięcia danych z innych przyczyn.

7. Profilowanie

Dane Użytkowników mogą zostać poddane profilowaniu. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników w celu analizy Państwa zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób Administrator tworzy spersonalizowane profile Użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie przekazywanych treści, propozycji i reklam do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkowników.

Wyżej opisane profilowanie nie będzie skutkowało podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wywierających istotny wpływ na Użytkowników.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest uzasadniony interes Administratora polegający m. in. na zapewnieniu możliwości prawidłowego funkcjonowania Sklepu, pozyskiwaniu klientów i prowadzeniu normalnej działalności biznesowej oraz zwiększaniu skuteczności działań w obrębie Sklepu, w tym lepsze dopasowanie wyświetlanych w Sklepie treści do potrzeb Użytkowników.

W dowolnym momencie mogą Państwo złożyć sprzeciw względem takiego sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane będą przetwarzane na tej podstawie do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub do czasu usunięcia danych z innych przyczyn.

8. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Są to podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi elektronicznej, podmioty uczestniczące w realizacji umów (w tym firmy z branży kurierskiej i pocztowej), zapewniające usługi rozliczeniowe, płatnicze i windykacyjne, świadczące usługi doradcze, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów, w tym organy ścigania, organy podatkowe lub inne organy i instytucje publiczne uczestniczące w realizowaniu umów.

Jeżeli Administrator będzie przekazywać dane podmiotom mającym siedzibę w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Administrator będzie wymagać, aby podmioty te gwarantowały wysoki stopień ochrony danych osobowych, spełnienie europejskich norm ochrony danych i by zawarły stosowne umowy bazujące na wzorcowych klauzulach umownych w przedmiocie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

9. Pliki cookies

Korzystanie ze Sklepu wiąże się z zapisywaniem w Państwa urządzeniach końcowych plików cookies, w tym służących do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania plików cookies opisane są w Polityce cookies znajdującej się na stronie Sklepu.

10. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych oraz pozostałe informacje

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarza Administrator, tzn. mogą Państwo je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) albo na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jednocześnie przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych. Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez Administratora przekazane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym,
 • w przypadku przetwarzania danych poprzez pliki cookies na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia,
 • gdy jest to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją - prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z ww. praw możesz się skontaktować z Administratorem:

 • e-mailowo: contact@tintwatches.com,
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: LOOKRATIVE sp. z o. o., ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniach końcowych i przeznaczone są do korzystania ze sklepu internetowego www.tintwatches.com (zwanego dalej „Sklepem”). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zgodnie z prawem, Administrator (Lookrative sp. z o. o., ul. Kościelna 33A/109, 60-537 Poznań, Polska), może przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Sklepu (takimi plikami są tzw. cookie niezbędne, analityczne i funkcjonalne). Do korzystania z wszystkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zezwolenia. Korzystając ze Sklepu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Państwa przeglądarki lub urządzenia końcowego, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką cookies oraz Polityką prywatności.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu:

 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Sklepu w sposób dostosowany do konfiguracji Państwa urządzenia końcowego oraz do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
 • przechowywania danych odnośnie sesji anonimowego użytkownika, które są usuwane po zakończeniu korzystania ze Sklepu,
 • optymalizacji oferty oraz w celu wyświetlania spersonalizowanych informacji.

W ramach naszej strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”, czy też „czasowe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. Służą one do zapewnienia Państwu przyjaznego korzystania ze Sklepu. Jeżeli ponownie odwiedzają Państwo stronę internetową Sklepu, następuje automatyczne rozpoznanie, że już Państwo wcześniej odwiedzili Sklep, jakich czynności Państwo dokonali, aby czynności tych nie trzeba było wykonywać ponownie.

W ramach strony internetowej Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, wymagane do minimalnej obsługi pracy Sklepu, w celu jego prawidłowego wyświetlania;
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania i badanie Państwa działań podejmowanych w ramach Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony Sklepu, itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, wykorzystywane do wyświetlania i dopasowywania reklam zgodnie z Państwa preferencjami.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w ustawieniach urządzenia końcowego. Sklep nie wymusza stosowania przez Państwa ustawień innych, niż domyślne.

Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookies były instalowane w Państwa urządzeniach końcowych, mogą Państwo nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

 • w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe", a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookie.
 • w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia", a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".
 • w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia", a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane", a potem "Ciasteczka".
 • w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje", a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookies".
 • w przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję "Safari", a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać "Blokuj cookie".

Są to przykładowe typy przeglądarek. Ponadto, w wyniku ulepszenia wersji przez poszczególnych wydawców przeglądarek, powyższe informacje mogą stać się nieaktualne. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcje”.

Proszę pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności Sklepu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niego.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osób korzystających ze Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W serwisie funkcjonują następujące pliki cookies niepochodzące od Administratora:

 • Google Analytics,
 • Pixel Conversion Facebook.

Powyższe narzędzia wykorzystywane są do analizy zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzia te zbierają dane o plikach cookies. Administrator korzysta z nich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne podstrony Sklepu. Dane te wykorzystywane są również do optymalizacji i rozwoju Sklepu.

Sklep wykorzystuje reklamowe pliki cookies. Dzięki nim Administrator oraz jego zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji Sklepu i wyświetlanych w nim reklam. Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Państwa urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Państwa rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia Administratorowi identyfikacji Państwa tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu. Dane te mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom.

Podstawą prawną przetwarzania danych w wyniku korzystania z niezbędnych, analitycznych i funkcjonalnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest uzasadniony interes przejawiający się w celach przetwarzania opisanych w pkt. 5 niniejszej Polityki cookies. Dane te są przetwarzane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub do czasu usunięcia danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w wyniku korzystania z reklamowych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest Państwa zgoda wyrażona poprzez skonfigurowanie urządzenia końcowego w sposób umożliwiający zapisywanie w nim tych plików cookie. Dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, które nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody, lub do czasu usunięcia danych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl